ประวัตินายพิริยะ ตระกูลสว่าง

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567

ประวัติ

ข้อมูลเบื้องต้น

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 48954

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

การปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

 1. ปฏิบัติการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 – 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ชั่วโมง และวิชา และ English Science ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 – 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จำนวน 8 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565 รวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 รวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
 3. งานครูประจำชั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2 รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 45 คน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการเรียน การส่งงาน และการดำรงชีวิตประจำวันปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบผ่านงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงการเรียนออนไลน์
 4. งานหน้าที่พิเศษ
  ในปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามคำสั่งดังต่อไปนี้
  1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 14101 จำนวน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  2. ครูผู้ร่วมสอนและให้คำปรึกษา English Science จำนวน 15 ชั่วโมง
  3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) จำนวน 40 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  4. กิจกรรมชุมนุมนักคิด จำนวน 20 ชั่วโมง(ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  5. กิจกรรมแนะแนว จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  6. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  7. เวรประจำวันจันทร์ นำนักเรียนข้ามทางม้าลายประตูที่ 2 เวลา 07.00 – 08.00 น.
  8. เวรประจำวันอังคาร ดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 – 12.00 น.
  9. ครูผู้ประสานงาน STEM ศึกษา
  10. ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  11. ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2
   นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น
 • เป็นคณะกรรมการคุมสอบทางวิชาการ หรือการแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

การปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

 1. ปฏิบัติการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 – 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ชั่วโมง และวิชา และ English Science ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 – 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จำนวน 7 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2566 รวมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 รวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
 3. งานครูประจำชั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2 รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 45 คน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการเรียน การส่งงาน และการดำรงชีวิตประจำวันปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบผ่านงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงการเรียนออนไลน์
 4. งานหน้าที่พิเศษ
  ในปีการศึกษา 2566 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามคำสั่งดังต่อไปนี้
  1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 14101 จำนวน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  2. ครูผู้ร่วมสอนและให้คำปรึกษา English Science จำนวน 15 ชั่วโมง
  3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) จำนวน 40 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  4. กิจกรรมชุมนุมนักคิด จำนวน 20 ชั่วโมง(ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  5. กิจกรรมแนะแนว จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  6. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  7. เวรประจำวันอังคาร นำนักเรียนข้ามทางม้าลายประตูที่ 2 เวลา 07.00 – 08.00 น.
  8. เวรประจำวันพุธ ดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 – 12.00 น.
  9. ครูผู้ประสานงาน STEM ศึกษา
  10. ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  11. ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2
   นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียน ครูปกครอง
 • เป็นคณะกรรมการคุมสอบทางวิชาการ หรือการแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

รายการคำสั่ง บันทึกข้อความ การสั่งด้วยวาจา

การสอนแทน / ควบคุมชั้นเรียนแทน

 1. 12 มิ.ย. 66 สอนแทนครูนิภาพร ครองราช ห้อง ป. 4.4 ชั่วโมงที่ 1
 2. 16 มิ.ย. 66 สอนแทนครูนงคราญ สีสังข์ ห้อง ป.4.2 ชั่วโมงที่ 1
 3. 16 มิ.ย. 66 สอนแทนครูนงคราญ สีสังข์ ห้อง ป.4.6 ชั่วโมงที่ 2
 4. 16 มิ.ย. 66 สอนแทนครูนิภาพร ครองราช ห้อง ป.4.6 ชั่วโมงที่ 3
 5. 25 ก.ค. 66 สอนแทนครูอินทุอร วันทัศน์ ห้อง ป.4.5 ชั่วโมงที่ 2
 6. 25 ก.ค. 66 สอนแทนครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย ห้อง ป.4.5 ชั่วโมงที่ 3
 7. 8 ส.ค. 66 สอนแทนครูวราศินี บุญเพ็ง ห้อง ป.4.2 ชั่วโมงที่ 6
 8. 11 ส.ค. 66 สอนแทนครูนงคราญ สีสังข์ ห้อง ป.4.6 ชั่วโมงที่ 2
 9. 18 ส.ค. 66 สอนแทนครูเสาวลักษณ์ ตันกาบ ห้อง ป.4.6 ชั่วโมงที่ 6
 10. 18 ส.ค. 66 สอนแทนครู Helen Mambu ห้อง 4.2 ชั่วโมงที่ 2
 11. 18 ส.ค. 66 สอนแทนครู Pratick (ออก) ห้อง 4.3 ชั่วโมงที่ 3
 12. 25 ส.ค. 66 สอนแทนครู Helen Mambu ห้อง 4.7 ชั่วโมงที่ 2
 13. 25 ส.ค. 66 สอนแทนครู Pratick (ออก) ห้อง 4.3 ชั่วโมงที่ 3
 14. 25 ส.ค. 66 สอนแทนครูเสาวลักษณ์ ตันกาบ ห้อง ป.4.6 ชั่วโมงที่ 6
 15. 17 ม.ค. 67 สอนแทนครูประจำชั้น ม.2.2 ชั่วโมงที่ 1 – 2
 16. 17 ม.ค. 67 สอนแทนครูประจำชั้น ม. 2.6 ชั่วโมงที่ 1 – 2
 17. 22 ม.ค. 67 สอนแทนครูนันทิยา เรือนแพร ม.3/4 ชั่วโมงที่ 2
 18. 22 ม.ค. 67 สอนแทนครูวีรพล อินพลอย ม.1/10 ชั่วโมงที่ 2
 19. 22 ม.ค. 67 สอนแทนครูนันทิยา เรือนแพร ม.3/8 ชั่วโมงที่ 8
 20. 23 ม.ค. 67 สอนแทนครูนันทิยา เรือนแพร ม.3/13 ชั่วโมงที่ 5

บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด

 1. 1 เม.ย. 66 จัดเตรียมห้องสอบวิชาการนานาชาติ (ห้อง 4.2)
 2. 3 เม.ย. 66 กรรมการคุมสอบวิชาการนานาชาติ ศูนย์สอบที่ 3 ภาคเหนือตอนล่าง ห้องสอบที่ 1
 3. 29 เม.ย. 66 ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มารับหนังสือชั้นป. 1 ป. 3 ป. 5
 4. 13 พ.ค. 66 กิจกรรมการปรับสภาพนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566
 5. 27 พ.ค. 66 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครัั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 6. 10 มิ.ย. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 7. 24 มิ.ย. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 8. 8 ก.ค. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 9. 8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
 10. 22 ก.ค. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 11. 28 ก.ค. 66 นำข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนที่ทำการสั่งจองเหรียญชุดจ่าการบุญส่งโรงงานที่อำเภอวังทอง
 12. 5 ส.ค. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 13. 26 ส.ค. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 14. 9 ก.ย. 66 พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ
 15. 10 ก.ย. 66 ส่งมอบพระกริ่งที่เข้าพิธีให้กับทางโรงงานเพื่อนำไปตกแต่ง
 16. 16 ก.ย. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 17. 30 ก.ย. 66 ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการเสริมศักยภาพ (เสาร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีงบประมาณ 2567

ผลการย้าย สพม.พล.อต.

ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลตารางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ข้อมูลเวรประจำวันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ข้อมูลเวรอบรมประจำวันระดับ ม.2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

 1. ปฏิบัติการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 , 2.7 , 2.5 , 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 คาบ ( ชั่วโมง) และวิชา (IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 , 2.5, 2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จำนวน 6 คาบ (ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 2/2566 รวมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง/สัปดาห์
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง
 3. งานครูประจำชั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 36 คน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการเรียน การส่งงาน และการดำรงชีวิตประจำวันปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานหน้าที่พิเศษ
  ในปีการศึกษา 2566 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามคำสั่งดังต่อไปนี้
  1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 14101 จำนวน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  2. ครูผู้ร่วมสอนและให้คำปรึกษา English Science จำนวน 15 ชั่วโมง
  3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) จำนวน 40 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  4. กิจกรรมชุมนุมนักคิด จำนวน 20 ชั่วโมง(ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  5. กิจกรรมแนะแนว จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  6. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  7. เวรประจำวันอังคาร นำนักเรียนข้ามทางม้าลายประตูที่ 2 เวลา 07.00 – 08.00 น.
  8. เวรประจำวันพุธ ดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 – 12.00 น.
  9. ครูผู้ประสานงาน STEM ศึกษา
  10. ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  11. ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2
   นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียน ครูปกครอง

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

แนะนำตนเอง
Tagged on: