ประวัตินายพิริยะ ตระกูลสว่าง

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2568

ประวัติ

ข้อมูลเบื้องต้น

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 48954

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

การปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

รายการคำสั่ง บันทึกข้อความ การสั่งด้วยวาจา

การสอนแทน / ควบคุมชั้นเรียนแทน

บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด

 1. อา 27 พ.ค. 67 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567

ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

ข้อมูลตารางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

 1. ปฏิบัติการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 , 2.2 , 2.6 , 2.7, 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 15 คาบ ( ชั่วโมง) และวิชาซ่อมเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จำนวน 1 คาบ (ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 1/2567 รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง/สัปดาห์
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง
 3. งานครูประจำชั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6 รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 39 คน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการเรียน การส่งงาน และการดำรงชีวิตประจำวันปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานหน้าที่พิเศษ
  ในปีการศึกษา 2567 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามคำสั่งดังต่อไปนี้
  1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22101 จำนวน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  2. ครูผู้สอนวิชาซ่อมเสริม 2.6 จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) จำนวน 1 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  4. กิจกรรมชุมนุม จำนวน 1 ชั่วโมง(ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  5. กิจกรรมจริยธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  6. กิจกรรมทักษะชีวิต จำนวน 1 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  7. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  8. เวรประจำวัน 15 – 19 กรกฎาคม 2567
  9. กลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  10. งานกิจกรรมชุมนุม
  11. งานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
  12. งานโครงการ SMTE
  13. งานโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ
  14. งานส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนักเรียน
  15. รองประธานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง
  16. ครูผู้ปฏิบัติงานงานนักจิตวิทยาโรงเรียน
  17. ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 314
  18. ครูประจำชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6
   นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียน ครูปกครอง

ปีงบประมาณ 2568

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

แนะนำตนเอง
Tagged on: