ประวัตินายพิริยะ ตระกูลสว่าง

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ประวัติ

ข้อมูลเบื้องต้น

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนจ่าการบุญ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 836

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

การปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2565

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

 1. ปฏิบัติการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 – 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ชั่วโมง และวิชา และ English Science ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 – 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จำนวน 8 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565 รวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 รวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
 3. งานครูประจำชั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2 รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 45 คน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการเรียน การส่งงาน และการดำรงชีวิตประจำวันปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบผ่านงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงการเรียนออนไลน์
 4. งานหน้าที่พิเศษ
  ในปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามคำสั่งดังต่อไปนี้
  1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 14101 จำนวน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  2. ครูผู้ร่วมสอนและให้คำปรึกษา English Science จำนวน 15 ชั่วโมง
  3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) จำนวน 40 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  4. กิจกรรมชุมนุมนักคิด จำนวน 20 ชั่วโมง(ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  5. กิจกรรมแนะแนว จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  6. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
  7. เวรประจำวันจันทร์ นำนักเรียนข้ามทางม้าลายประตูที่ 2 เวลา 07.00 – 08.00 น.
  8. เวรประจำวันอังคาร ดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 – 12.00 น.
  9. ครูผู้ประสานงาน STEM ศึกษา
  10. ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  11. ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2
   นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น
 • เป็นคณะกรรมการคุมสอบทางวิชาการ หรือการแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

แนะนำตนเอง
Tagged on: