3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การอบรม หลักสูตรวัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning วันที่ 10 พฤษภาคม 2566,
หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
9 ก.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC และการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร
9 ก.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC และการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร
1 ส.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการเส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์
5 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ICT รูปแบบออนไลน์
6 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสาระวิชาอื่นๆให้มีความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR ด้วย Phonicsและการใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ในค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2566

1 ต.ค. 66 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ครูเชี่ยวชาญ (ออนไลน์)

ปีงบประมาณ 2567

24 ต.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อพัฒฯาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การขอหรือมีวิทยฐานะเกณฑ์การประเมิน วPA” จัดโดย บ.เอสพีแอนด์รีเสิร์ซ จำกัด ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 08.30 – 16.30 น.
24 ต.ค. 66 เสวนาวิชาการ STEM Education กับการศึกษายุคใหม่ จัดโดย นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ออนไลน์) 19.00 – 20.30 น.
24 ต.ค. 66 เสวนาวิชาการ STEM Education กับการศึกษายุคใหม่ จัดโดย นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ออนไลน์) 19.00 – 20.30 น.
5 พ.ย. 66 การอบรม “เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญอย่างไร?” ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (ออนไลน์) 09.00 – 12.00 น.
2 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
2 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
3 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
3 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
3 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
3 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
4 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
4 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
4 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่

3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้


11 พ.ค. 66 ประชุมครูและดำเนินการวัดผลประเมินผลรูปแบบใหม่ และรับทราบนโยบาย 09.00 – 12.00 น.
11 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ o-net ประจำปี 2565 13.00 – 15.00 น.
17 พ.ค. 66 การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
4 ก.ค. 66 plc ครูสายชั้น ป.4
26 ก.ค. 66 plc ครูสายชั้น ป.4
4 ส.ค. 66 plc ครูสายชั้น ป.4
15 ส.ค. 66 ร่วมนำเสนอการดำเนินงาน Operation O-Zone มนการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของสพฐ. (Quick Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 สพป.พล.1
31 ส.ค. 66 การนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (obec content center)
31 ส.ค. 66 การนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (obec content center)

ปีงบประมาณ 2567

28 ต.ค. 66 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี บรรยายพิเศษ
28 ต.ค. 66 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ผอ.รังสรรค์ คำชาย บรรยายพิเศษ
6 ธ.ค. 66 PLC แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2
8 มี.ค. 67การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2567 และ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
8 มี.ค. 67การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2567 และ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
8 มี.ค. 67การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2567 และ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

1 ก.ย. 66 PLC ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


22 ก.ย. 66 PLC ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA
22 ก.ย. 66 PLC ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA
22 ก.ย. 66 PLC ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA

ปีงบประมาณ 2567

19 – 23 ก.พ. 67 คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (78/2567 ลว.16 ก.พ. 2567)
19 – 23 ก.พ. 67 คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (78/2567 ลว.16 ก.พ. 2567)
19 – 23 ก.พ. 67 คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (78/2567 ลว.16 ก.พ. 2567)การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจำปีการศึกษา2566

 1. 10 พ.ค. 66 การอบรม หลักสูตรวัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 09.00 – 12.00 น.
 2. 11 พ.ค. 66 ประชุมครูและดำเนินการวัดผลประเมินผลรูปแบบใหม่ และรับทราบนโยบาย 09.00 – 12.00 น.
 3. 11 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ o-net ประจำปี 2565 13.00 – 15.00 น.
 4. 12 พ.ค. 66 การอบรม หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 09.00 – 12.00 น.
 5. 14 พ.ค. 66 ประชุมครูสายชั้น ป.4 13.00 – 15.00 น.
 6. 15 พ.ค. 66 ประชุมงานปกครองนักเรียน 16.00 – 17.00 น.
 7. 17 พ.ค. 66 การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 8. 25 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 123 ปี จ่าการบุญ 09.00 – 11.30 น.
 9. 31 พ.ค. 66 ประชุมครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 10. 11 มิ.ย. 66 ประชุมครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 11. 3 ก.ค. 66 PLC ครูประจำชั้นสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 12. 4 ก.ค. 66 PLC ครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 13. 8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
 14. 9 ก.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC และการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร
 15. 1 ส.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการเส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์
 16. 5 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ICT
 17. 29 ส.ค. 66 PLC ครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 18. 6 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสาระวิชาอื่นๆให้มีความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR ด้วย Phonicsและการใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ในค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

 1. 1 – 4 ธ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี smte 1 -4 ธ.ค. 66 สสวท. จ.เชียงใหม่
 2. 5 ม.ค. 66 ประชุมคณะครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1/2567

การเป็นวิทยากร
ประจำปีการศึกษา2566

ปีงบประมาณ 2567

 1. 29 – 30 มิ.ย. 66 วิทยากรกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ
 2. 19 – 23 ก.พ. 67 คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (78/2567 ลว.16 ก.พ. 2567)

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Tagged on: