3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การอบรม หลักสูตรวัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning วันที่ 10 พฤษภาคม 2566,
หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
9 ก.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC และการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร
9 ก.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC และการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร
1 ส.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการเส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์
8 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ICT รูปแบบออนไลน์
6 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสาระวิชาอื่นๆให้มีความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR ด้วย Phonicsและการใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ในค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2566


3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้


11 พ.ค. 66 ประชุมครูและดำเนินการวัดผลประเมินผลรูปแบบใหม่ และรับทราบนโยบาย 09.00 – 12.00 น.
11 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ o-net ประจำปี 2565 13.00 – 15.00 น.
17 พ.ค. 66 การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
4 ก.ค. 66 plc ครูสายชั้น ป.4
26 ก.ค. 66 plc ครูสายชั้น ป.4
4 ส.ค. 66 plc ครูสายชั้น ป.4
15 ส.ค. 66 ร่วมนำเสนอการดำเนินงาน Operation O-Zone มนการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของสพฐ. (Quick Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 สพป.พล.1
31 ส.ค. 66 การนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (obec content center)
31 ส.ค. 66 การนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (obec content center)

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

1 ก.ย. 66 PLC ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจำปีการศึกษา2566

 1. 10 พ.ค. 66 การอบรม หลักสูตรวัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 09.00 – 12.00 น.
 2. 11 พ.ค. 66 ประชุมครูและดำเนินการวัดผลประเมินผลรูปแบบใหม่ และรับทราบนโยบาย 09.00 – 12.00 น.
 3. 11 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ o-net ประจำปี 2565 13.00 – 15.00 น.
 4. 12 พ.ค. 66 การอบรม หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 09.00 – 12.00 น.
 5. 14 พ.ค. 66 ประชุมครูสายชั้น ป.4 13.00 – 15.00 น.
 6. 15 พ.ค. 66 ประชุมงานปกครองนักเรียน 16.00 – 17.00 น.
 7. 17 พ.ค. 66 การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 8. 25 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 123 ปี จ่าการบุญ 09.00 – 11.30 น.
 9. 31 พ.ค. 66 ประชุมครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 10. 11 มิ.ย. 66 ประชุมครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 11. 3 ก.ค. 66 PLC ครูประจำชั้นสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 12. 4 ก.ค. 66 PLC ครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.
 13. 8 ก.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
 14. 9 ก.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC และการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร
 15. 1 ส.ค. 66 การอบรมปฏิบัติการเส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์
 16. 5 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ICT
 17. 6 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสาระวิชาอื่นๆให้มีความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR ด้วย Phonicsและการใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ในค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2566
 18. 29 ส.ค. 66 PLC ครูสายชั้น ป.4 16.30 – 17.00 น.

การเป็นวิทยากร
ประจำปีการศึกษา2566

 1. 29 – 30 มิ.ย. 66 วิทยากรกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Tagged on: