1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร

การวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การเก็บคะแนนตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ปีงบประมาณ 2567

ได้รับมอบหมายให้ทำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยได้ดำเนินการศึกษาหลักสูตรและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

ปีงบประมาณ 2568

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 22201 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา โดยแต่ละเนื้อหาสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังนี้

 • เทคนิคแอทลาส และเทคนิค SEAL
 • การสืบสวนสอบสวน
 • การสาธิต / ทดลอง
 • กลุ่มสืบค้นความรู้
 • การแก้ไขสถานการณ์
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • การทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ชุดการสอน / ชุดกิจกรรม
 • การพัฒนากระบวนการคิด
 • การถามตอบ
 • การแก้ปัญหา
 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • การใช้สื่อ Online

โดยเทคนิคหลักที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและกระตุ้น Active Learning คือเทคนิค SEAL ซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบสนุกสนาน มีความสุข และลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ โดยในปีการศึกษานี้ได้ทดลองทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2568

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

การจัดกิจกรรมแบบ SEAL

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปทดลองด้วยตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวตามแนวการจัดการเรียนรู้ SEAL

บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้แบบ SEAL

บันทึกการสอน PISA ม.ต้น เรื่องการสูบบุหรี่ เรียนรู้กับครูแชมป์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

8 พ.ค. 67 ปฐมนิเทศนักเรียนห้อง smte
5 มิ.ย. 67 กิจกรรมยกระดับพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ PISA ชั้น ม.2
5 มิ.ย. 67 กิจกรรมยกระดับพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ PISA ชั้น ม.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์
10 ก.ค. 67 ศึกษาวรรณคดีด้วยละคร
10 ก.ค. 67 ศึกษาวรรณคดีด้วยละคร

ปีงบประมาณ 2568

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

ระบบ WE

เป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยยึดแนวความคิดที่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจาก 3 ฝ่ายคือ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมกันเป็น “พวกเรา”

https://we.kruchamp.com/

homeroom

homeroom เป็นช่องทางเสริมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ป.4 – มัธยมต้น และถูกดัดแปลงมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด – 19 และในปัจจุบัน

http://homeroom.kruchamp.com/

การพัฒนาสื่อและเผยแพร่ผ่าน obec content center

ต้องทำการ login ระบบ obec content center ก่อนเข้าชม

สื่อออนไลน์ เรื่อง ดวงจันทร์ของเรา
ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/80641

สื่อออนไลน์ เรื่อง เรียนวิทย์กับครูแชมป์ เรื่องสมบัติของวัสดุการทำลองการนำไฟฟ้า

ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/80663

สื่อออนไลน์ เรื่อง เรียนวิทย์กับครูแชมป์ สมบัติของวัสดุ เรื่อง การนำความร้อน

ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/80668

สื่อออนไลน์ เรื่อง เรียนวิทย์กับครูแชมป์ การทดลองเรื่องของเหลว

ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/79957

รางวัล obec content center

การใช้งาน obec content center

การใช้งาน obec contene center

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

เพลงว่าว เวอร์ชั่นความเข้มข้นของสารละลาย
การทดลองสารละลายอิ่มตัว ม.2
สื่อเรียนรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
สื่อเรียนรู้เรื่อง ระบบหายใจ
สื่อเรียนรู้เรื่อง ระบบขับถ่าย

ปีงบประมาณ 2568

1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

การทดสอบกลางภาค 1/2567
การทดสอบกลางภาค 1/2567
ข้อมูลการทดลองเข้าทดสอบระบบ PISA ก.ค. 67
การทดลองเข้าทดสอบระบบ PISA ห้อง ม.2.6 ห้วง ก.ค. 67
9 ก.ค. 67 ทดสอบในระบบ PISA style
9 ก.ค. 67 ทดสอบในระบบ PISA style
18 ก.ค. 67 ทดสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (ห้อง ม.2.6)

ปีงบประมาณ 2568

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาจำนวน 1 เรื่อง โดยสามารถดูผลการวิจัยในส่วนของข้อตกลงซึ่งคณะกรรมการต้อง login ด้วย user และ password ตามที่แจ้ง

คลิกที่นี่เพื่อดูงานวิจัย

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคมปีงบประมาณ 2568
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

26 มิ.ย. 67 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทำพานไหว้ครูของนักเรียน
27 มิ.ย. 67 สืบทอดประเพณีไหว้ครู


กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการจัดการเรียนรู้
Tagged on: