1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร

ทำการวิเคราะห์หลักสูตรแล้วนำข้อมูปรับรูปแบบกิจกรรมและตัวชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา COVID-19

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยครูพิริยะ ตระกูลสว่าง รายงานในแฟ้มสะสมผลงานครู

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการสอน ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564 และมีการปรับให้เรียนรู้แบบยืดหยุ่นในภาคเรียนที่ 2/2564

การทดลองเรียนออนไลน์ครั้งแรก ซึ่งกลายเป็นรูปแบบที่ทางหลายคนเลือกใช้ในเวลาต่อมา

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

ในสถานการณ์ covid-19 มีการสร้างสื่อที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

ซึ่งระบบ WE เป็นระบบที่นำปัญหาหาจากภาคเรียนที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไขและทดลองใช้งานในภาคเรียนที่ 2

1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการวัดและปรับระดับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ยังต้องส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน จากนั้นนำผลการทดลองมาทำการวิจัย

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

จากข้อ 1.5 ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนจากการเรียนในสถานการณ์โควิด 19 ปีการศึกษา 2564

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้สอนออนไลน์
ร่วมทำสื่อกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นแบบบูรณาการ

บรรยาการการสอน สามารถดูได้จากหัวข้อรายสัปดาห์ในหน้าเว็บแจ้งข้อมูลนัดหมายเรียนวิทยาศาสตร์ https://bit.ly/jbsci2021

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

มีการอบรมนักเรียนในทุกครั้งของการเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยแทรกแนวคิด คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหัวข้อ และมีการพบปะนักเรียนในชั้นเรียนประจำชั้นทุกเช้า

ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความกล้าแสดงออกในที่ชุมชน
ฝึกสติก่อนเข้าเรียน
นักเรียนห้อง ป.4.2 ที่ได้คัดเลือกนักเรียนผู้มีความประพฤติดี

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการจัดการเรียนรู้
Tagged on: