ประวัตินายพิริยะ ตระกูลสว่าง

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ประวัติ

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนจ่าการบุญ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 836

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

การปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564

 • ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 14101 จำนวน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ครูผู้ร่วมสอนและให้คำปรึกษา English Science จำนวน 15 ชั่วโมง
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
 • กิจกรรมชุมนุมนักคิด จำนวน 20 ชั่วโมง(ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
 • กิจกรรมแนะแนว จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
 • กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 20 ชั่วโมง (ปรับรูปแบบตามสถานการณ์)
 • เวรประจำวันอังคาร นำนักเรียนข้ามทางม้าลายประตูที่ 2 เวลา 07.00 – 08.00 น.
 • เวรประจำวันพฤหัสบดี ดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 – 12.00 น.
 • ครูผู้ประสานงาน STEM ศึกษา
 • ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2
 • เวรพิธีกรประจำวัน วันศุกร์

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
  1.2 การจัดการเรียนรู้
  1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  1.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้
  1.2.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้
  1.2.4 คุณภาพของผู้เรียน
  1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
  1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
  3.1 การพัฒนาตนเอง
  3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

แนะนำตนเอง
Tagged on: