3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

30 เม.ย. 67 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหรือพหุปัญญา
30 เม.ย. 67 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหรือพหุปัญญา
30 เม.ย. 67 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหรือพหุปัญญา
6 พ.ค. 67 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
6 พ.ค. 67 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
13 ก.ค. 67 การจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR จัดโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีงบประมาณ 2568

3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

6 พ.ค. 67การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 3 / 2567 และ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1 ก.ค. 67 นิเทศกัลยานมิตร วิชาวิทยาศาสตร์
2 ก.ค. 67 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 4 / 2567
18 ก.ค. 67 PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.ต้น กระบวนการ PISA

ปีงบประมาณ 2568

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม


8 พ.ค. 67 ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาวัยรุ่น ให้กับครูฝึกนักศึกาาวิชาทหารตามหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๓.๗๓.๓/๒๒๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ 2568

การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจำปีการศึกษา2566

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พิษณุโลกพิทยาคม

  1. 5 ม.ค. 67 ประชุมคณะครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1/2567
  2. 6 พ.ค. 67 อบรมการวัดและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2568

การเป็นวิทยากร
ประจำปีการศึกษา2566

ปีงบประมาณ 2567

  1. 29 – 30 มิ.ย. 66 วิทยากรกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ
  2. 19 – 23 ก.พ. 67 คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (78/2567 ลว.16 ก.พ. 2567)
  3. 8 พ.ค. 67 ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาวัยรุ่น ให้กับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารตามหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๓.๗๓.๓/๒๒๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ 2568

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Tagged on: