3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

มีการวางแผนพัฒนาตนเองตามระบบ id plan โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบษของตนเองและนักเรียน

3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ แล้วนำความรู้มาแก้ไข้ปัญหาในชั้นเรียน และนำมาขยายผลกับคณะครูกลุ่ม PLC สิงห์ป้องเหยื่อและ PLC กลุ่มผึ้งทอง

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ในช่วงเดือนพฤษภาคมได้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลังจากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม มีการเข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ แล้วนำความรู้มาแก้ไข้ปัญหาในชั้นเรียน

การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจำปีการศึกษา2564

มีการทำ PLC กลุ่มผึ้งทอง และ กลุ่มสิงห์ป้อนเหยื่อ เพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

มีการอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Tagged on: