1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร

การวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การเก็บคะแนนตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกณฑ์การเก็บคะแนนตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เกณฑ์การเก็บคะแนนตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรับปรุงปีการศึกษา 2566
เกณฑ์การเก็บคะแนนตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เกณฑ์การเก็บคะแนนตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรับปรุงปีการศึกษา 2566

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 14101 ) ปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา โดยแต่ละเนื้อหาสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังนี้

 • เทคนิคแอทลาส และเทคนิค SEAL
 • การสืบสวนสอบสวน
 • การสาธิต / ทดลอง
 • กลุ่มสืบค้นความรู้
 • การแก้ไขสถานการณ์
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • การทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ชุดการสอน / ชุดกิจกรรม
 • การพัฒนากระบวนการคิด
 • การถามตอบ
 • การแก้ปัญหา
 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • การใช้สื่อ Online

โดยเทคนิคหลักที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนคือเทคนิค SEAL ซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบสนุกสนาน มีความสุข และลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ โดยในปีการศึกษานี้ได้ทดลองทำการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนจากการเรียนในสถานการณ์โควิด 19 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความพึงพอใจ และส่วนที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมบูรณาการ STEM “สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา”

19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ
19 ก.ค. 66 สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ

การจัดกิจกรรมแบบ SEAL

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปทดลองด้วยตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวตามแนวการจัดการเรียนรู้ SEAL

เรียนรู้ผ่านการเล่น ชุดที่ 1
เรียนรู้ผ่านการเล่น ชุด 2
เรียนรู้ผ่านการเล่น ชุด 3
เรียนรู้ผ่านการเล่น ชุด 4
เรียนรู้ผ่านการเล่น ชุด 5
เรียนรู้ผ่านการเล่น ชุด 6

บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้แบบ SEAL

https://youtu.be/7PaU2IR-eIQ
VDO การจัดการเรียนรู้แบบ SEAL เรื่อง ส่วนประกอบของพืชดอก ครูพิริยะ ตระกูลสว่าง ว.PA

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทัศนสัญญานการขอความช่วยเหลือ S.O.S
ทัศนสัญญานการขอความช่วยเหลือ S.O.S
ทัศนสัญญานการขอความช่วยเหลือ S.O.S

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

ระบบ WE

เป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยยึดแนวความคิดที่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจาก 3 ฝ่ายคือ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมกันเป็น “พวกเรา”

https://we.kruchamp.com/

homeroom

homeroom เป็นช่องทางเสริมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ป.4 – มัธยมต้น และถูกดัดแปลงมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด – 19 และในปัจจุบัน

http://homeroom.kruchamp.com/

การพัฒนาสื่อและเผยแพร่ผ่าน obec content center

ต้องทำการ login ระบบ obec content center ก่อนเข้าชม

สื่อออนไลน์ เรื่อง ดวงจันทร์ของเรา
ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/80641

สื่อออนไลน์ เรื่อง เรียนวิทย์กับครูแชมป์ เรื่องสมบัติของวัสดุการทำลองการนำไฟฟ้า

ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/80663

สื่อออนไลน์ เรื่อง เรียนวิทย์กับครูแชมป์ สมบัติของวัสดุ เรื่อง การนำความร้อน

ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/80668

สื่อออนไลน์ เรื่อง เรียนวิทย์กับครูแชมป์ การทดลองเรื่องของเหลว

ที่อยู่ http://contentcenter.obec.go.th/detail/book/79957

รางวัล obec content center

การใช้งาน obec content center

การใช้งาน obec contene center

1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

21 ก.ค. 66 การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ป.1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
21 ก.ค. 66 การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ป.1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาจำนวน 1 เรื่อง โดยสามารถดูผลการวิจัยในส่วนของข้อตกลงซึ่งคณะกรรมการต้อง login ด้วย user และ password ตามที่แจ้ง

คลิกที่นี่เพื่อดูงานวิจัย

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

เรียนรู้นอกสถานที่ (ม.ราชมงคลล้านนา)
เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบขอบพืชดอก
บทบาทสมมุติ เพื่อให้นักเรียนทำภารกิจ
กิจกรรม รู้ รอบ รอด ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยและทักษะชีวิตในการเอาตัวรอด
26 ก.ค. 66 ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
26 ก.ค. 66 ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
26 ก.ค. 66 ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
15 ก.ย. 66 ทัศนศึกษาวังดินสอ
15 ก.ย. 66 ทัศนศึกษาวังดินสอ
15 ก.ย. 66 ทัศนศึกษาวังดินสอ
15 ก.ย. 66 ทัศนศึกษาวังดินสอ
15 ก.ย. 66 ทัศนศึกษาวังดินสอ
15 ก.ย. 66 ทัศนศึกษาวังดินสอ


1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน


อบรมนักเรียนและให้ความรู้ด้านต่างๆทุกวันพุธ
2 มิ.ย. 66 พานักเรียนที่เตรียมอาหารมาถวายพระเนื่องในวันวิสาขบูชาไปทำบุญที่วัดนางพญา
กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566
ค่ายพุทธบุตร 29 – 30 มิถุนายน 2566
ค่ายพุทธบุตร 29 – 30 มิถุนายน 2566
ค่ายพุทธบุตร 29 – 30 มิถุนายน 2566
ค่ายพุทธบุตร 29 – 30 มิถุนายน 2566
ค่ายพุทธบุตร 29 – 30 มิถุนายน 2566กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการจัดการเรียนรู้
Tagged on: