หน้าแรกสาระและข่าวสารกบข. มีแผนการลงทุนอะไรบ้าง

Related Posts

กบข. มีแผนการลงทุนอะไรบ้าง

กบข. คือชื่อย่อของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งครูแชมป์เคยมีเรื่องประทับใจคือ ครูแชมป์ส่งทำถามทาง e-mail ไปหาทาง กบข. ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ ปรากฏว่าเขาโทรติดต่อครูแชมป์มาในวันอาทิตย์เลยแต่ครูแชมป์ไม่ได้รับสาย ทาง กบข. ก็ส่งเมล์มาบอก “โทรหาแล้วครับไม่มีใครรับสาย” แต่พอมาถึงเช้าวันจันทร์ เข้าโทรหาครูแชมป์ตอน 08.05 น. ใช่ครับ แปดโมงห้านาที (เจ้าหน้าที่บอกว่าเขามาทำงานแปดโมง แต่ครุแชมป์ไปถึงโรงเรียนตอน 07.25 น. ไปเช้ากว่า ชนะ 555)

มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ตอนนั้นนำเสนอไป 2 เรื่องคือ 1. ความเชื่อของหลายคนที่บอกว่า บรรจุรุ่นใหม่ไม่มีบำนาญ 2. การเปลี่ยนแผนการลงทุน

ในเรื่องแรก หลายคนชอบพูดกันโดยไม่หาคำตอบว่า ใครที่บรรจุหลังปี 2537 หลังปี 2540 จะไม่มีบำนาญ แถมบางคนพูดไปด้วยสิทธิ์เบิกค่ารักษาก็จะหายไปด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับคำแนะนำเพื่อไปหาแนวทางเบิกเนตรคนกลุ่มนั้น (ตอนนี้ความเชื่อนี้ลดลง แต่ยังคงมีอยู่) ยืนยันนะครับว่าใครบรรจุรับราชการเกินกว่า 25 ปี จะได้รับบำนาญสูตร กบข.

ในเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของแผนการลงทุน ตอนที่เสนอไม่แค่ 2 – 3 แผน (จำไมไ่ด้) พอหลังจากนั้นเริ่มมีแบบผสมได้ และสมดุดตามอายุ ตอนนี้มีแผนเยอะขึ้น คือดีงามมากครับ

ปัจจุบัน ( ธ.ค. 2565) กบข.มีให้เลือกตามความถนันถึง 12 กลุ่ม ดังที่รายละเอียดในเว็บดังนี้ครับ

กบข. จัดให้มีแผนการลงทุน จำนวน 12 แผนการลงทุน โดยแต่ละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนโดยสรุป ดังต่อไปนี้

แผนสมดุลตามอายุ
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่สัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก

ครูแชมป์เหมือนจะได้ยินว่าอาจใช้แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนหลักนะครับ ยังไงโปรดติดตามให้ดี

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1
แผนการลงทุนนี้มีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของสมาชิกที่เลือกมาลงทุนในแผนการลงทุนนี้ตามแนวทางที่กองทุนกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สมาชิกจะต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่แผนการลงทุนนี้ครบกำหนด โดยสมาชิกจะไม่สามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

อันนี้เหมาะสำหรับคนรับความเสี่ยงได้น้อยมากๆ ครับ

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน

อันนี้ถ้าใครรับความเสี่ยงในระดับ 1 – 2 ครูแชมป์แนะนำอันนี้เลยครับ

แผนตราสารหนี้
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

ใครรับความเสี่ยงได้ในระดับ 3 ให้เล็งๆแผนนี้ไว้ครับ

แผนหลัก
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

เหมือนครุแชมป์เคยอ่านเจอว่า ส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นประมาณร้อยละ 27 – 35 ที่เหลือเป็นตราสารความเสี่ยงต่ำๆ เน้นค่าเช่า

แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ
เป็นแผนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐโลกและตราสารหนี้ภาคเอกชนโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือน่าลงทุน (Investment Grade) ทั้งตราสารหนี้รายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจัดจ้างผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศมีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้ ทั้งลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ และกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ต รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

อันนี้เหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ที่ 6 – 7 เล็งอันนี้เลยครับ

แผนหุ้น 35
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละสามสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

อันนี้นโยบายแบบอนุรักษ์นิยมคล้ายๆแผนหลัก (เดิมครับ)

แผนหุ้น 65
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละหกสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

อันนี้สำหรับคนที่รับความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดนึง ส่วนใหญ่ความเสี่ยงที่ประเมินได้กลุ่มนี้จะอยู่ระดับ 5

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ในประเทศไทยอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือเงินฝาก รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

ใครประเมินตนเองได้ระดับ 7 และเข้าใจความเสี่ยง จัดอันนี้เข้ากองเลยครับ

แผนหุ้นต่างประเทศ
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น

อันนี้เหมาะสำหรับคนที่เข้าใจอัตราการแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงระดับ 6 – 7 ครับ

แผนหุ้นไทย
เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น

กลุ่มที่รับความเสี่ยงระดับ 5 แต่มีการซื้อกองทุนรวม ซื้อหุ้น เลือกกองนี้ได้เลยครับ

แผนทองคำ
เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวเท่านั้น โดยต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนเองร่วมกับแผนทางเลือกการลงทุนอื่น แผนทองคำเป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ใครชอบทรัพย์สินทางเลือก จิ้มอันนี้เลยครับ

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง
สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนจาก 12 แผนการลงทุนที่ กบข. มีให้ และยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ โดยพิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 7 แผน ได้แก่ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น, แผนตราสารหนี้, แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ, แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย, แผนหุ้นต่างประเทศ, แผนหุ้นไทย และแผนทองคำ

ของครูแชมป์ผสมเองครับ แต่ไม่ได้ออมเพิ่ม (ยังออมร้อยละ3) เพราะไปใช้ RMF เป็นอีกเครื่องมือแทนเพราะตอนนั้น กบข. ให้เปลี่ยนแผนได้ 4 ครั้งต่อปี ปัจจุบันให้ 12 ครั้งต่อปี (แต่ก็ไม่ทันใจเท่ากับสับ RMF ระหว่างกอง) แต่ใครไม่มีเวลาก็อาจจะพิจารณาออมเพิ่มกับ กบข. ได้ครับ

สุดท้ายนี้ขอบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทน ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองและหมั่นหาความรู้ครับ

สูตรความมั่งคั่ง = เวลา x เงินทุน X ผลตอบแทน

อย่าลิมความเสี่ยงนะจ๊ะ

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด