มาเรียนรู้ร่วมกัน
 • ระบบ WE Lms เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาช่วงภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อ
 • กรุณาศึกษาคู่มือให้เกิดความเข้าใจ
 • การเรียนรู้ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
 • แบบทดสอบเพื่อฝึกสามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียนมีการกำหนดเวลา และสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

  Available courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 

  วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 14101 ภาคเรียนที่ 2 เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยจัดการการเรียนรู้ การทดสอบ โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรคือ
   1. สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
   2. สถานะของสสาร
   3. ดวงจันทร์ของเรา
   4. ระบบสุริยะของเรา
  ดำเนินการสอนโดย
  ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง
  ครูพลช  นิลวงศ์