วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 

วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 14101 ภาคเรียนที่ 2 เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยจัดการการเรียนรู้ การทดสอบ โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรคือ
    1. สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
    2. สถานะของสสาร
    3. ดวงจันทร์ของเรา
    4. ระบบสุริยะของเรา
ดำเนินการสอนโดย
ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง
ครูพลช  นิลวงศ์