รายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์

เพื่อความเข้าใจในชิ้นงาน ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และคะแนน ขอความกรุณาทำความเข้าใจก่อนเข้าดูรายการคะแนน

คำชี้แจง บันทึกรายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดเก็บคะแนนของนักเรียนทุกกลุ่มทุกห้องเหมือนกัน โดยรายการชิ้นงานและการทบทวนทดสอบดังนี้

 

 

 ข้อสังเกต    คะแนนแบบฝึกหัดจะให้หน้าละ 2 คะแนน หากตอบไม่ครบทุกข้อหรือตอบแบบห่างจากความจริงเกือบทั้งหมดจะให้หน้าละ 1 คะแนน

                      คะแนนของบางคนจะได้เพิ่มขึ้น +1 คะแนน อาจทำให้ได้คะแนนเกินคะแนนเต็ม เช่น คะแนนเต็ม 96 คะแนน อาจได้ 98 คะแนน ซึ่งครูได้บอกในตอนเรียนไว้แล้ว

 

 

 ข้อสังเกต    แบบทดสอบท้ายบทจะสามารถทำได้ครั้งเดียว มีการกำหนดเวลา เมื่อเริ่มทำแล้วต้องทำจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดและส่งคำตอบ โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานได้

                     ไม่มีการสอบซ่อมแก้คะแนน นักเรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มจากชิ้นงานส่วนอื่น หากยังไม่ได้ทำจะมีตัวอักษร ม ให้คลิกที่ ม เพื่อเข้าทำ

 

 

 ข้อสังเกต    แบบทดสอบท้ายบทจะสามารถทำได้ครั้งเดียว มีการกำหนดเวลา เมื่อเริ่มทำแล้วต้องทำจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดและส่งคำตอบ โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานได้

                     ไม่มีการสอบซ่อมแก้คะแนน นักเรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มจากชิ้นงานส่วนอื่น หากยังไม่ได้ทำจะมีตัวอักษร ม ให้คลิกที่ ม เพื่อเข้าทำ

 

 

  คะแนนอยู่ในสมุด
  คะแนนอยู่ในเล่มแบบฝึกหัด
  คะแนนอยู่ในระบบ WE
   

 

รายการคะแนนจะเริ่มเก็บคะแนน คือก่อนเปิดเทอมคู่ขนาน (15 พ.ย) และหลังเปิดเทอม (ตั้งแต่ 15 พ.ย เป็นต้นมา)

 

คะแนนที่แสดงเป็นการนำมากรอกด้วยมือไม่ใช่การอัพเดทอัตโนมัติ
ครูผู้สอนจะรวบรวมมากรอกเป็นรอบๆไม่กำหนดตายตัว

 

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

 

ทั้งนี้ผู้เข้าดูคะแนนได้ทำความเข้าใจเรียบร้อยก่อนเข้าดูคะแนนแล้วจึงคลิกดูรายการคะแนนด้านล่าง

 

 counter