รายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์

เพื่อความเข้าใจในชิ้นงาน ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และคะแนน ขอความกรุณาทำความเข้าใจก่อนเข้าดูรายการคะแนนในเมนูล่างสุด

 

คำชี้แจง บันทึกรายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดเก็บคะแนนของนักเรียนทุกกลุ่มทุกห้องเหมือนกัน โดยรายการชิ้นงานและการทบทวนทดสอบดังนี้

 

 ข้อสังเกต    คะแนนแบบฝึกหัดจะให้หน้าละ 2 คะแนน หากตอบไม่ครบทุกข้อหรือตอบแบบห่างจากความจริงเกือบทั้งหมด หรือส่งหลังสอบท้ายบทจะให้หน้าละ 1 คะแนน

                      คะแนนของบางคนจะได้เพิ่มขึ้น +1 คะแนน เพราะส่งก่อนที่ครูกำหนด

 

 

 ข้อสังเกต    แบบทดสอบท้ายบทจะสอบตอนท้ายของการเรียน หากยังไม่ได้สอบจะมีตัวอักษร ม

 

 ข้อสังเกต    ครูจะสั่งก่อนเรียนการเรียนเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวค้นคว้า ซึ่งเป็นการให้นักเรียนรู้ถึงเนื้อหาสำคัญของบทเรียน หากยังไม่ได้ส่งจะมีตัวอักษร ม ในแต่ละบทจะมีประมาณ 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน (หากทำถูกต้องและส่งก่อนกำหนดครูจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้)  วันสุดท้ายของการมีสิทธิ์ส่งคือวันสอบท้ายบท (แต่ละบทใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)

 

 

  คะแนนอยู่ในสมุด
  คะแนนอยู่ในเล่มแบบฝึกหัด
  คะแนนสอบ
   

 

รายการคะแนนจะเริ่มเก็บคะแนน คือตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนเข้าเรียน

 

คะแนนที่แสดงเป็นการนำมากรอกด้วยมือไม่ใช่การอัพเดทอัตโนมัติ
ครูผู้สอนจะรวบรวมมากรอกเป็นรอบๆไม่กำหนดตายตัว

 

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

 

ทั้งนี้ผู้เข้าดูคะแนนได้ทำความเข้าใจเรียบร้อยก่อนเข้าดูคะแนนแล้วจึงคลิกดูรายการคะแนนด้านล่าง

 

 counter