3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

26 เม.ย. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ ห้องที่ 4 09.00 – 12.00 น.


29 เม.ย. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ ห้องที่ 2 13.00 – 16.30 น.


5 พ.ค. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 10 ACTIVE Learning


13 พ.ค. 65 การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “OKRS เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัล” จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 09.30 – 11.00 น.


18 มิ.ย. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต


9 ก.ค. 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ศิษย์เก่า : เตรียมพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA


10 ก.ย. 65 เวลา 13.00 – 15.00 น.

อบรมระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล มรพส.


10 – 11 ต.ค. 65

ศึกษาดูงานร่วมกับคณะครู ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อที่ ศึกษาดูงาน 1 , รูปกิจกรรม


15 ม.ค. 66 อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ว.pa สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ


19 ม.ค. 66 อบรมการจัดทำ ว.pa เรื่อง การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ digital file เพื่อรองรับการประเมิลผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (pa)


3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

28 เม.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่ ศธ 06101/ว1398) ลว. 25 เม.ย. 65


วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.48 น. เข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์โดย
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
“ พบเพื่อนครู ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ”
โดยมีผู้บริหารและคณะครู ในกลุ่มโรงเรียนที่ 2 จ่าการบุญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ และเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting


24 ต.ค. 65 ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

 • ควรพัฒนาตนเองและลองส่งประกวดแข่งขันเพื่อสอบตนเอง
 • ทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ปี
 • การจัดทำ PA ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ (เขตเน้นนวัตกรรม)
 • 123 JB Run
 • การปฏิบัติหน้าที่, อาหารกลางวัน, การดูแลนักเรียน, อบรมมารยาทนักเรียน, การเตรียมสอบต่างๆ, learning loss
 • ทุกอย่างเน้นความสำคัญที่ตัวเด็ก

8 พ.ย. 65 ประชุมคณะครูสายชั้น ป.4


14 พ.ย. 65 ปรึกษาหาทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (PLC กลุ่มผึ้งทอง)


9 ธ.ค. 65 ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


22 มี.ค. 2566 ประชุมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 20.00 – 21.00 น.
30 มี.ค. 2566 ประชุมคณะครูโรงเรียนจ่าการบุญ 09.00 – 12.00 น.
30 มี.ค. 2566 ประชุมคณะครูสายชั้น ป.4 12.30 – 14.00 น.

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

18 ส.ค. 2565 16.30 – 17.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู


จัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง SEAL


29 ก.ย. 65 นำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม ว. PA และการดำเนินงานของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ


วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนจ่าการบุญ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ นิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดย ดร.วรรณรักษ์ หงส์ทอง เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยทางโรงเรียนได้แสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา และนิทรรศการผลงานนักเรียน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ให้คณะกรรมการได้รับชม ทั้งนี้โรงเรียนจ่าการบุญได้มีการนำเสนอประเด็นการนิเทศ ด้านวิชาการและนิเทศการศึกษา ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านอำนวยการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และ JB-LLC (Jakarnboon Learning Loss Center) ซึ่งเป็นมาตรการและนวัตกรรมของแต่ละระดับชั้นในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าการบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

22 พ.ย. 65 นำเสนอนวัตกรรมของสายชั้น quick policy สพป.พล.1


15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ร่วมการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจ่าการบุญและนำเสนอการปฏิบัติของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อ รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณสุชาติ ชวางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิทยา เอี้ยงหมี นายสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมโอฆบุรี

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจำปีการศึกษา2565

 • 26 เม.ย. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ ห้องที่ 4 09.00 – 12.00 น.
 • 29 เม.ย. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ ห้องที่ 2 13.00 – 16.30 น.
 • 5 พ.ค. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 10 ACTIVE Learning
 • 13 พ.ค. 65 การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “OKRS เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัล” จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 09.30 – 11.00 น.
 • 18 มิ.ย. 65 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต
 • 9 ก.ค. 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ศิษย์เก่า : เตรียมพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA
 • 10 ก.ย. 65 เวลา 13.00 – 15.00 น.อบรมระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล มรพส.

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Tagged on: