1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร

22 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์และปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน
22 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์และปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 14101 ) ปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา โดยแต่ละเนื้อหาสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังนี้

 • เทคนิคแอทลาส และเทคนิค SEAL
 • การสืบสวนสอบสวน
 • การสาธิต / ทดลอง
 • กลุ่มสืบค้นความรู้
 • การแก้ไขสถานการณ์
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • การทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ชุดการสอน / ชุดกิจกรรม
 • การพัฒนากระบวนการคิด
 • การถามตอบ
 • การแก้ปัญหา
 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • การใช้สื่อ Online

โดยเทคนิคหลักที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนคือเทคนิค SEAL ซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบสนุกสนาน มีความสุข และลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ โดยในปีการศึกษานี้ได้ทดลองทำการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนจากการเรียนในสถานการณ์โควิด 19 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความพึงพอใจ และส่วนที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ศึกษาโครงสร้างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไปเลี้ยงคู่จากสถานที่นอกห้องเรียน

นักเรียนทำกิจกรรมสืบเสาะส่วนประกอบของพืชดอก

กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษประเภทร่อนไกล กิจกรรมสนุกจักเต็มกับสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

3 ส.ค. 65 กิจกรรมสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา 2022

10 พ.ย. 65 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทดลองเรื่องการนำความร้อน

การจัดกิจกรรมแบบ SEAL

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปทดลองด้วยตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวตามแนวการจัดการเรียนรู้ SEAL

เรียนรู้ผ่านการเล่นของศิษย์ครูแชมป์ ชุด 1
เรียนรู้ผ่านการเล่นของศิษย์ครูแชมป์ ชุด 2
เรียนรู้ผ่านการเล่นของศิษย์ครูแชมป์ ชุด 3
เรียนรู้ผ่านการเล่นของศิษย์ครูแชมป์ ชุด 4
เรียนรู้ผ่านการเล่นของศิษย์ครูแชมป์ ชุด 5
เรียนรู้ผ่านการเล่น ดิถีของดวงจันทร์

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทักษะชีวิต เรื่อง ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทักษะชีวิต
ทดสอบและฝึกซ้อมหากเกิดกรณีเพลิงไหม้ขณะนั่งเรียนอยู่ (ซ้อมหนีไฟ)
ระบบ WE

เป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยยึดแนวความคิดที่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจาก 3 ฝ่ายคือ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมกันเป็น “พวกเรา”

https://we.kruchamp.com/

homeroom

homeroom เป็นช่องทางเสริมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ป.4 – มัธยมต้น และถูกดัดแปลงมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด – 19 และในปัจจุบัน

http://homeroom.kruchamp.com/

1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

19 ก.ค. 65 ทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน สพฐ.

5 ต.ค. 65 กรรมการคุมสอบวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปี (ปลายภาคเรียนที่ 1) ห้อง ป.4.6

21 ธ.ค. 65 ทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน สพฐ.

8 มี.ค. 66 กรรมการคุมสอบห้องป 4.7 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
9 มี.ค. 66 กรรมการคุมสอบห้องป 4.7 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาจำนวน 2 เรื่อง คือ ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนจากการเรียนในสถานการณ์โควิด 19 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผลการวิจัยดังนี้

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน
บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน
บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน
บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

10 พ.ค. 65 ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนห้อง ป. 4.2


จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย


กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตามหลัก Stimulate ของ SEAL


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3 พ.ย 65 ฝึกซ้อมทักษะชีวิตการเอาตัวรอดขณะที่มีคนร้ายเข้ามาในบริเวณโรงเรียน


8 พ.ย. 65 กิจกรรมทำกระทงวันลอยกระทง

3 ธ.ค. 65 นำนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชั้นป 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มโรงเรียน (ชนะเลิศ)

ดูเพิ่มเติมที่ https://we.kruchamp.com/blog/?p=335

ส. 17 ธ.ค. 65 กิจกรรม English day รร.จ่าการบุญ

ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย หัวข้อโฆษณาชวนเชื่อ แสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้โฆษณา
ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย หัวข้อโฆษณาชวนเชื่อ แสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้โฆษณา

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

20 พ.ค. 65 อบรมคุณธรรมนักเรียนและมาตรการป้องกันตนเองจากโควิด

20 พ.ค. 65 อบรมคุณธรรมนักเรียนและมาตรการป้องกันตนเองจากโควิด


5 ส.ค. 65 กิจกรรมใส่บาตรและฟังธรรมในวันพระ (เป็นพิธีกรประจำวัน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมซึ่งเป็นวันแรกของปีการศึกษา 2565)


ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม รับไหว้นักเรียนประจำชั้น ป.4.2

8 พ.ย. 65 ร่วมทำบุญวันพระ


16 พ.ย. 65 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม ความมีวินัย และให้ความรู้เรื่องทักาะชีวิตในกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาในโรงเรียน


23 พ.ย. 65 ร่วมทำบุญตักบาตรกับนักเรียนทีมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการสืบทอดพระศาสนา1 ธ.ค. 65 ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ

11 ม.ค. 66 อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ ยกย่องนักเรียนผู้ปิดทองหลังพระ

11 ม.ค. 66 อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


1 มี.ค. 66 นำนักเรียนเข้ากูหาเพื่อเลือกตั้งประนักเรียนปีการศึกษา 2566
1 มี.ค. 66 นำนักเรียนเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566
1 มี.ค. 66 นำนักเรียนเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566
1 มี.ค. 66 นำนักเรียนเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการจัดการเรียนรู้
Tagged on: